Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Klub Seniora+
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klub Seniora+, bieżące, menu 341 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klub Seniora+

Klub Seniora+

 

 

 

 

Procedury postepowania działalności Klubu Senior + w Żurawicy  od 1 czerwca 2020 roku w związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 ustala się:

 

W zakresie ogólnych warunków sanitarnych

1. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla  pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk.

2. Umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk oraz umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym.

3. Umieszczenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk.

4. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:

- promowanie i wspieranie wśród uczestników i pracowników higieny rąk, higieny oddychania, a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego;

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie z

zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej;

- zapewnienie środków czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środków do dezynfekcji [np. żele/płyny dezynfekujące na bazie alkoholu (min. 60%)] przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku;

-  w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące treningi/zajęcia oraz informowanie uczestników o powodach stosowania tego rozwiązania w sposób dla nich zrozumiały;

- po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo po użyciu wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady;

- zapewnienie odpowiedniej liczby zamykanych i opisanych pojemników na zużyte środki ochrony indywidualnej;

- zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych;

- korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych;

- po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do dedykowanego kosza na śmieci;

- należy zawiesić spożywanie posiłków w sali jadalnej przez wszystkich jednocześnie;

- po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni ogólnodostępnej, umyć i zdezynfekować blaty stolików/ powierzchni po każdym spożywającym posiłek.

5. Informowanie uczestników i personelu o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

7. Regularne wietrzenie pomieszczeń.

8. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć.

- regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,

- dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł,

- pełna dezynfekcja  po zakończeniu zajęć przez jedną grupę i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników.

9. Bieżące sprzątanie i dezynfekcja toalet – przynajmniej 4 razy dziennie.

10. Pracownicy jak i uczestnicy  do pracy i pobytu w Klubie przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić do pracy/ na zajęcia i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.

11. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w klubie (oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony). Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji.

12. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

13. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe i poinformować o objawach. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

14. Rekomenduje się ustalenie listy osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji.

 

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

1. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników, personelu, po uprzednim uzyskaniu ich zgody, a także dezynfekcja rąk przy wejściu na teren klubu.

2. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi opiekunami/terapeutami – ustala się cztery grupy stałe o licznie po 5 osób każda.

3. Zachować przerwę pomiędzy spotkaniami grup co najmniej 30 min w celu dezynfekcji pomieszczeń.

4. W miarę możliwości ograniczenie treningów grupowych na rzecz treningów indywidualnych oraz prowadzenie zajęć w grupach o stałym składzie.

5. W ramach prowadzonych treningów rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego.

 

 

Żurawica dnia 2020.05.28

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 11/2019

Kierownika GOPS w Żurawicy

 z dnia 29.10.2019 r.

 

Regulamin Klubu Senior + w Żurawicy

Klub Senior+ w Żurawicy funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  ustanowienia programu wieloletniego „Senior- WIGOR” na lata 2015-2020 (t.j. M.P. z 2016 r. poz. 1254 ).

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu Senior+ w Żurawicy, zwanego dalej Klubem.

2. Klub jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Żurawica w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo.

3. Klub dysponuje 20 miejscami.

4. Klub funkcjonuje w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy.

5. Siedzibą Klubu jest budynek przy ul. Armii Krajowej 95 w Żurawicy.

6. Klub działa zgodnie z przepisami:

a. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.),

b. Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy,

c. Uchwały nr XV/115/19 Rady Gminy Żurawica z dnia 25 października 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Żurawica ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora +,

d. Niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. CELE KLUBU SENIOR+ W ŻURAWICY

1. Klub Senior+ w Żurawicy jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2. Celem głównym Klubu Senior+ w Żurawicy jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.

3. Cele szczegółowe Klubu to:

a. Poprawa stanu psychofizycznego uczestników;

b. Zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji seniorów;

c. Zapewnienie wsparcia i stworzenie warunków do samopomocy i aktywności seniorów, jako liderów społeczności lokalnej.

4. Rozwój systemu pomocy środowiskowej dla seniorów.

 

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE

1. Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Żurawicy może zostać każdy mieszkaniec Gminy Żurawica, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.

2. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

3. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów:

a. Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Żurawicy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

b. Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

c. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określanego terminem RODO oraz z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;

d. Zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191ze zm.), stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;

4. Dane zawarte w Deklaracji są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości seniora / seniorki okazanego w trakcie przyjmowania Deklaracji.

5. Dokumenty wymienione w ust. 3 przyjmowane są przez inspektora ds. kulturalno-oświatowych Klubu w siedzibie Klubu w godzinach jego funkcjonowania, o ile Klub dysponuje wolnymi miejscami. W sytuacji braku miejsc, nie przyjmuje się dokumentów kolejnych osób do chwili zwolnienia się miejsca w Klubie.

6. Uczestnikowi / uczestniczce Klubu Senior+ w Żurawicy wydaje się Informację o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia udziału seniora / seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.

8. Klub nie świadczy usług opiekuńczych i nie świadczy opieki osobom niesamodzielnym. Udział w zajęciach Klubu osoby niesamodzielnej wymaga stałej obecności opiekuna, wskazanego przez tę osobę.

9. Uczestnictwo w Klubie odbywa się na zasadach:

a. Poszanowania podmiotowości każdego uczestnika i uczestniczki, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;

b. Zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa;

c. Zapewnienia otwartego dostępu do usług;

d. Promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu;

e. Promowania potencjału i doświadczenia seniorów;

f. Motywowania uczestników do samopomocy;

g. Animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości seniora/ seniorki;

h. Animowania integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym;

i. Promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

10. Zakończenie uczestnictwa w Klubie następuje w sytuacji:

a. Zgłoszenia przez seniora / seniorkę rezygnacji z uczestnictwa w Klubie,

b. Nie przestrzegania przez uczestnika / uczestniczkę postanowień niniejszego Regulaminu, w tym także w sytuacji nieuzasadnionej nieobecności na wybranych przez uczestnika / uczestniczkę zajęciach stałej sekcji lub warsztatów, jeżeli nieobecność ta trwa przez miesiąc; decyzję o zakończeniu uczestnictwa w Klubie z tego powodu podejmuje Kierownik GOPS na wniosek inspektora ds. kulturalno-oświatowych Klubu.

 

§ 4. ZAKRES DZIAŁANIA KLUBU

1. Oferta Klubu Senior+ w Żurawicy obejmuje:

      • usługi o charakterze bytowym:

a) miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu,

b) stały dostęp do zimnych napojów (herbata, kawa, woda).

      • usługi wspomagające:

a) organizacja czasu wolnego,

b) stworzenie warunków do rozwoju samorządności uczestników Klubu,

c) stworzenie warunków do samopomocy,

d) umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych, rozwój pasji i zainteresowań, itp.,

e) zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich (w tym m.in. umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz spotkaniach okolicznościowych, itp.),

f) kształtowanie postawy prozdrowotnej,

g) stworzenie warunków do rozwoju integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym oraz do wolontariatu międzypokoleniowego.

2.Usługi o charakterze wspomagającym świadczone są przez kadrę merytoryczną oraz przez specjalistów zaangażowanych do realizacji poszczególnych form wsparcia.

 

§ 5. ORGANIZACJA KLUBU

1. Klub Senior+ w Żurawicy funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 9,00 do 14,00.          W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.

2. Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu opracowanym przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych  z uwzględnieniem wniosków samorządu uczestników.

3. Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

-warsztatów tematycznych,

-spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,

-innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku,

4. Przyjmuje się, że w trakcie zajęć związanych z wyjazdem poza miasto, na grupę 20 uczestników przypada, co najmniej jeden opiekun wskazany przez GOPS.

5. Bieżąca działalność Klubu koordynowana jest przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych, zwanego w treści Regulaminu instruktorem.

6. Nadzór nad funkcjonowaniem Klubu sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy.

 

§ 6. DOKUMENTOWANIE UCZESTNICTWA W KLUBIE

1. Dokumentacja każdego uczestnika / uczestniczki Klubu obejmuje:

a. Dokumenty wymienione w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

b. Zaświadczania o udziale w szkoleniach, warsztatach i innych formach aktywności, o ile zostały wydane,

c. Inne dokumenty związane z uczestnictwem w Klubie,

d. Pisemną informację o zakończeniu uczestnictwa w Klubie.

2. Dokumentację uczestników prowadzi instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

3. Dokumentację Klubu stanowią także:

a. listy obecności uczestników,

b. dzienniki zajęć,

c. ewidencje i rejestry,

d. plany pracy wraz ze sprawozdaniami z ich realizacji,

e. pozostałe sprawozdania i analizy,

f. pozostała dokumentacja wynikająca z bieżącego funkcjonowania placówki

4. Obowiązek prowadzenia ww. dokumentacji przypisany jest kadrze placówki w zakresach obowiązków.

 

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KLUBU SENIOR+

1. Uczestnik / uczestniczka Klubu ma prawo do:

a. pobytu w siedzibie Klubu w terminach i godzinach jego funkcjonowania,

b. czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych w Klubie i poza jego siedzibą pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych i posiadania przez Klub wolnych miejsc;

c. promowania i wykorzystywania swojego potencjału i doświadczenia;

d. udziału w wolontariacie międzypokoleniowym;

e. uczestniczenia w samorządnym organizowaniu się uczestników w celu reprezentowania swoich interesów i podtrzymywania właściwych form współdziałania z kadrą Klubu i specjalistami z zewnątrz, zapewniających prawidłową realizację ich praw i potrzeb,

f. użytkowania pomieszczeń Klubu: sal zajęciowych, jadalni / świetlicy, kuchenki, łazienki, szatni oraz innych pomieszczeń,

g. korzystania – w obecności kadry lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć - ze sprzętów będących na wyposażeniu Klubu (sprzęt audiowizualny, komputerowy, AGD, sportowy i inny przeznaczony do prowadzenia zajęć),

h. korzystania z prasy i wydawnictw przeznaczonych dla uczestników;

i. korzystania z materiałów przeznaczonych do terapii zajęciowej w obecności osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć.

2. Uczestnik / uczestniczka ma obowiązek:

a. aktywnego uczestniczenia w organizowanych formach aktywności i zajęciach;

b. poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników;

c. przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo – rekreacyjnych, jeżeli w nich uczestniczy, załącznik nr 5;

d. dbania o mienie Klubu, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące uczestnikom, korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem;

e. dbania o estetykę i zachowanie czystości w pomieszczeniach Klubu i innych pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dla uczestników;

f. zachowania kultury osobistej;

g. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych;

h. natychmiastowego zgłaszania kadrze Klubu wszystkich zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i uszkodzeń;

i. stosowania się do wskazówek kadry i innych osób upoważnionych do prowadzenia zajęć;

j. ponoszenia odpowiedzialności za szkody w mieniu spowodowane działaniem umyślnym.

3. Uczestnikom Klubu zabrania się:

a. pobytu w siedzibie Klubu poza terminami i godzinami jego funkcjonowania,

b. wnoszenia na teren Klubu i spożywania alkoholu i innych środków odurzających;

c. pobytu na terenie Klubu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;

d. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi na zewnątrz placówki;

e. wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Klubu;

f. samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i usterek;

g. wprowadzania na teren Klubu osób nieupoważnionych;

h. wprowadzania na teren Klubu zwierząt;

i. wnoszenia na teren Klubu rzeczy, sprzętów, gotówki, dokumentów zbędnych w trakcie pobytu lub nie będących własnością uczestnika, szczególnie o wysokiej wartości.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik / uczestniczka Klubu zobowiązany / zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień, co potwierdza złożeniem stosownego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione przez uczestnika / uczestniczkę do placówki.

3. Prace wykonane przez uczestników w ramach zajęć nie stanowią ich własności i pozostają do dyspozycji Klubu.

4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik GOPS w Żurawicy.

5. Zmiany do Regulaminu wnoszone są w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia.

 

Załączniki:

załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Żurawicy

pobierz:        

załącznik 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Żurawicy

pobierz:        

załącznik 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pobierz:        

załącznik 4 - Wizerunek uczestnika / uczestniczki Klubu Senior+ w Żurawicy

pobierz:        

załącznik 5 - Zaświadczenie lekarskie

pobierz:        

załącznik 6 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika / uczestniczki Klubu Senior+ w Żurawicy

pobierz:        


 

ZARZĄDZENIE Nr  11 /2019

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy

z dnia   29 października 2019 roku.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Senior+  w  Żurawicy

 

Metryka

sporządzono
2019-11-12 przez Kierownik GOPS Żurawica Maria Łaba
udostępniono
2019-11-12 00:00 przez Sebastian Sliwiński
zmodyfikowano
2020-05-29 15:15 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1216
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.