Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Wydziały i Referaty Referat Finansowo - Księgowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Finansowo - Księgowy, bieżące, menu 97 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Finansowo - Księgowy

Referat Finansowo - Księgowy

Kierownik Referatu:  Dorota Marciniec
Stanowisko ds. Finansowo - Księgowych

tel. 16 671 32 15 lub 16 671 33 78 w. 25


Inspektor: Marta Kurzydło
Stanowisko ds.  Finansowo - Księgowych

tel. 16 671 33 78 w.47


Inspektor: Jadwiga Hordowska
Stanowisko ds. Finansowo - Księgowych

tel. 16 671 32 15 lub 16 671 33 78 w. 25

Inspektor: Elżbieta Kość
Stanowisko ds. rozliczeń kasowych 

tel.   16 671 33 78 w. 31


Podinspektor: Agnieszka Matusiewicz
Stanowisko ds. Finansowo - Księgowych

tel. 16 671 33 78 w. 40


Podinspektor: Bernadetta Miara
Stanowisko ds. ewidencji i rozliczeń podatku Vat oraz ZFŚS

tel. 16 671 33 78 w. 40

 

Do zadań Referatu Finansowo - Księgowego należy: 

1) z zakresu spraw finansowo–budżetowych:

a) opracowywanie projektów przepisów wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów, zakładowego planu kont, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, zasad prowadzenia gospodarki kasowej,

b) opracowywanie projektów budżetu i szczegółowego podziału dochodów i wydatków tego budżetu,

c) instruktaż, analiza i ocena opracowanych przez podległe jednostki wykonujące budżet lub powiązane z budżetem-planów finansowych,

d) opracowywaniei opiniowanie projektów uchwał i decyzji w sprawach budżetu, sprawozdań z wykonania planu i budżetu, zmian w budżecie i aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

e) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach, oddziaływanie na zapewnianie odpowiedniej relacji między realizacją dochodów budżetowych a realizacją wydatków oraz zachowanie rytmicznej realizacji budżetu,

f) sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu,

g) kontrola gospodarki finansowej jednostek powiązanych z budżetem oraz opiniowanie planów finansowych tych jednostek,

h) prowadzenie księgowości mienia komunalnego oraz sporządzanie obowiązkowych sprawozdań w tym zakresie,

i) prowadzenie rachunkowości budżetowej jednostki oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań,

j) prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat,

k) nadzór i kontrola prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi przekazanymi zespołom szkół, GOPS i innym jednostkom,

l) prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących własność Gminy,

m) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości jednostek oświatowych,

n) organizowanie i nadzorowaniecałości prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostek oświatowych (w tym opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji zuwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, wnioskowanie do kierowników jednostek o przeprowadzenie inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów ipasywów, a także przygotowywanie projektów zarządzeń kierowników jednostek www. sprawach) oraz rozliczanie wyników przeprowadzonych inwentaryzacji,

o) dokonywanie rozliczeń finansowych zadań zleconych,

p) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników zatrudnionych wramach stosunku pracy oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne,

q) sporządzanie list płac, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, obliczanie kwoty refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

r) prowadzenie rozliczeń z ZUS i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz indywidualnych rozliczeń składek poszczególnych pracowników, prowadzenie dokumentacji dotyczącej podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego,

s) prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,

t) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i wydawanie zaświadczeń ozatrudnieniu i wysokości zarobków,

u) przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom,

v) opracowywanie i przygotowywanie umów na zwrot kosztów przejazduucznia niepełnosprawnego do szkoły i rozliczanie kosztów przejazdu,

w) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych w celu przygotowania zawodowego, w tym również opracowywanie oraz sporządzanie stosownych decyzji i postanowień administracyjnych, rozliczanie i kontrola prawidłowości wydatkowanych środków przekazanych na ten cel w ramach dotacji,

x) prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu:

- prowadzenie operacji kasowych poprzez przyjmowanie i odprowadzanie wpłat gotówkowych,

- wystawianie pokwitowań w kwitariuszach przychodowych dokonanych wpłat należności pieniężnych w zakresie prowadzonych spraw,

- podejmowanie czekiem gotówki z banku,

- dokonywanie wypłat wynagrodzeń i opłacanie faktur i rachunków,

- sporządzanie raportów kasowych,

- prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie iewidencjonowanie,

y) zgłaszanie wierzytelności Gminy do sądów gospodarczych w związku z ogłoszoną upadłością poszczególnych podmiotów,

z) naliczanie i odprowadzanie od podatku rolnego składki na rzecz izby rolniczej,

aa) prowadzenia ZFŚS.

2) z zakresu funduszu sołeckiego:

a) wyliczanie kwoty bazowej na dane sołectwo do funduszu sołeckiego na dany rok,

b) przygotowywanie wniosków o zwrot z budżetu państwa wydatków wykonanych wramach funduszu sołeckiego.

3) z zakresu podatku od towarów i usług:

a) wystawianie faktur VAT,

b) windykacja należności wynikających z umów cywilno-prawnych,

c) obliczanie podatku VAT naliczonego i należnego,

d) prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji,

e) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT,

f) sporządzanie wniosków o interpretację prawa podatkowego w zakresie podatku VAT,

g) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatku VAT.

4) z zakresu współpracy z organizacjami pożytku publicznego:

a) przygotowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b) realizacja zadań publicznych zgodnie z przyjętym programem współpracy, zorganizacjami pozarządowymi i ustawa o działalności pożytku publicznego iwolontariacie,

c) sporządzanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,

d) opracowanie propozycji do planu budżetu w zakresie współpracy z organizacji pożytku publicznego,

e) prowadzenie rozliczeń przyznanych dotacji organizacją pożytku publicznego.

 

Metryka

sporządzono
2012-12-28 przez
udostępniono
2012-12-28 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2021-12-02 09:39 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5222
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.