Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Wydziały i Referaty Wydział Infrastruktury
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Infrastruktury , bieżące, menu 95 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury

Kierownik Wydziału: Wojciech Wardęga

tel.  16 671 33 78 w. 36


Zastepca Kierownika Wydziału: Grzegorz Jędruch

tel. 16  671 32 32 lub 16 671 33 78 w. 26


Wojciech  Wardęga 

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

 tel. 16 671 32 32 lub 16 671 33 78 w. 36


Łukasz Wojnarowicz

Stanowisko ds. dróg i gminnych drogowych obiektów budowlanych

 tel. 16 671 33 78 w. 56


 Wojciech Woźnica

Stanowisko ds. gminnych obiektów budowlanych

tel. 16  671 32 32 lub 16 671 33 78 w. 26


 

Do zadań Referatu Infrastruktury należy:

 1) z zakresu zamówień publicznych:

a) przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień publicznych,

b) koordynacja i nadzór nad sprawami zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, w tym weryfikacja projektów dokumentów przygotowanych przez inne stanowiska pracy (w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia),

c) przygotowywanie projektów umów i porozumień finansowanych ze środków budżetowych związanych z funduszem sołeckim,

d) wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego,

e) ogłaszanie przetargów,

f) ustalenie kryteriów oceny ofert,

g) prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych oraz protokołów i dokumentacji podstawowych czynności zamówienia,

h) przesyłanie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udzielanie wyjaśnień związanych z nimi,

i) koordynowanie i kierowanie pracą komisji przetargowej,

j) zawiadamianie o wynikach przetargu,

k) uczestnictwo w rozpatrywaniu protestów i prowadzeniu postępowania odwoławczego,

l) prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Wójta,

m) sporządzanie sprawozdań,

n) prowadzenie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień publicznych (również w jednostkach organizacyjnych Gminy) w zakresie ustalonym przez Wójta,

o) przestrzeganie i stosowanie się do zarządzeń Wójta wydawanych w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz obowiązków komisji przetargowej, oraz w sprawie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

p) przygotowywanie i rozstrzyganie we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, konkursów na wykonanie zadań publicznych oraz przygotowywanie i podpisywanie umów w tym zakresie,

2) z zakresu inwestycji:

a) opracowywanie analiz i ocen istniejącego stanu infrastruktury technicznej oraz prognoz i opinii dotyczących działalności inwestycyjnej pod kątem rozwoju Gminy,

b) przygotowywanie propozycji rozwiązań inwestycyjnych,

c) współdziałanie z referatem budżetowo - finansowym w zakresie finansowania zadań,

d) przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,

e) przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych i kubaturowych w ramach opisu przedmiotu, w tym:

- przygotowywanie wniosków wstępnych,

- zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i środowiskowych zasad wyceny prac projektowych,

f) przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

g) nadzór nad wykonanymi inwestycjami,

h) współpraca z wykonawcami robót budowlanych,

i) prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów, rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oraz sprawozdawczości inwestycyjnej,

j) prowadzenie spraw dotyczących umów cywilno-prawnych o partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej,

k) odbiory pogwarancyjne wykonanych inwestycji i ich rozliczenie w porozumieniu z użytkownikiem danego obiektu,

l) uczestnictwo w pracach koncepcyjnych budowy dróg miejscowych, prac towarzyszących przy budowie dróg, wodociągów, sieci kanalizacji, budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej,

m) sporządzanie dokumentów przyjęcia środków trwałych (OT) i przekazania środków trwałych (PT),

n) nadzór nad utrzymaniem technicznym i funkcjonowaniem domów ludowych,

o) zgłaszanie i prowadzenie spraw szkód i odszkodowań,

p) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na ubezpieczenie mienia,

q) współpraca z ubezpieczycielem i brokerem ubezpieczeniowym,

3) z zakresu planowania strategicznego:

a) przygotowywanie materiałów i opracowywanie lub zlecanie opracowywania długookresowej strategii rozwoju Gminy,

b) monitorowanie realizacji strategii Gminy,

c) gromadzenie i analiza danych o sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, ich aktualizacja oraz opracowywanie raportu o stanie Gminy,

d) przygotowywanie materiałów i opracowywanie lub zlecanie opracowywania rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,

e) współpraca z referatem budżetowo-finansowym w zakresie prognoz budżetu inwestycyjnego i montażu finansowego dla wieloletnich planów inwestycyjnych oraz wnioskowanie o dokonanie w tym zakresie zmian w budżecie Gminy,

f) prowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi, politycznymi i instytucjami w trakcie opracowania strategicznych celów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,

4)  w zakresie zarządzania drogami gminnymi:

a) wykonywanie uprawnień zarządcy dróg gminnych oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych,

b) sprawowanie nadzoru nad właściwym stanem technicznym i estetycznym urządzeń oświetlenia drogowego oraz ich konserwacja,

c) sprawowanie nadzoru nad realizacją przez zakład energetyczny warunków umów na dostarczanie energii elektrycznej do zasilania systemu oświetlenia dróg gminnych,

d) budowa, przebudowa, remont (modernizacja) i ochrona dróg,

e) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących dróg,

f) utrzymanie urządzeń i zieleni w obrębie pasa drogowego,

g) utrzymanie letnie i zimowe dróg,

h) prowadzenie spraw w zakresie przygotowania i urządzania targowisk i parkingów,

i) utrzymanie w odpowiednim stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych,

j) dbanie o oznakowanie nazewnictwa ulic i placów,

k) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

l) przygotowywanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z drogą,

m) ustawianie i remont wiat przystankowych,

n) budowa, przebudowa i remont oświetlenia ulicznego,

5) z zakresu transportu:

a) prowadzenie spraw związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, w tym badanie i analiza potrzeb przewozowych,

b) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie organizowania dowozu dzieci do szkół oraz analizowanie zapotrzebowania na te dowozy,

c) zlecanie i uzgadnianie dokumentacji, koncepcji, studiów i rozwiązań z zakresu komunikacji gminnej,

d) planowanie i prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żurawica oraz udzielanie zgody i określanie zasad z ich korzystania,

e) opiniowanie rozkładów jazdy,

f) współpraca ze Starostwem Powiatowym w Przemyślu w zakresie uzgodnień do udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,

6) z zakresu planowania przestrzennego:

a) analiza i ocena wniosków o zmianę planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,

b) koordynacja prac nad planami miejscowymi,

c) formalna i merytoryczna ocena przygotowanych planów miejscowych,

d) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

e) nadzór nad realizacją studium warunków i kierunków rozwoju Gminy,

f) wydawanie opinii urbanistycznych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

g) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych,

h) opracowywanie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych,

i) sporządzanie programów i harmonogramów prac urbanistycznych,

j) opiniowanie projektów podziału nieruchomości,

k) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Metryka

sporządzono
2012-12-30 przez.
udostępniono
2012-12-30 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2022-10-13 09:09 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6232
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.