Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Wydziały i Referaty Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Organizacyjno - Administracyjny, bieżące, menu 94 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Wydziału - Sekretarz Gminy: Ryszard Kostelecki

tel. 16 671 33 78 w. 22


Zastepca Kierownika Wydziału: Aneta Zabronna

Stanowisko ds. Kadr, BHP 

 tel. 16 671 33 78 w. 41

Referent:  Magdalena Diakowska
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
        
tel.
16 671 33 78 w. 55

Inspektor: Agata Godos
Stanowisko ds. promocji

tel. 16 671 33 78 w. 29

Referent: Anna Szumełda
Stanowisko ds. obsługi klienta  

tel. 16 678 33 78

Podinspektor: Marcin Strzelec
Stanowisko ds. obsługi organów Gminy Żurawica

tel. 16 678 33 78 w. 24

Inspektor: Wiesław Mazurek
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

tel. 16 671 31 38 lub 16 671 33 78 w. 44

Sebastian Śliwiński
Stanowisko ds. informatycznych

tel. 16 671 33 78 w. 29
 

Do zadań Referatu Organizacyjno – Administracyjnego należy:

1) z zakresu spraw organizacyjnych:

a) Prowadzenie sekretariatu Wójta Gminy,

b) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,

c) prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych,

d) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

e) prowadzenie ewidencji korespondencji,

f) prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych,

g) prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta,

h) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

i)  prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,

j)  prowadzenie rejestru udostępniania informacji publicznej,

k) prowadzenie i udostępnianie zbiorów przepisów dostępnych do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu,

l) przyjmowanie pism sądowych,

m) wykonywanie czynności na rzecz przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych. parlamentarnych, prezydenckich, jednostek pomocniczych Gminy i referendów,

n) organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy,

o) przygotowywanie, obsługa, protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez  Wójta;

2) z zakresu spraw gospodarczych:

a) wykonywanie i przechowywanie pieczęci urzędowych oraz prowadzenie ich rejestru,

b) utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń i placów Urzędu,

c) prowadzenie bieżących remontów i napraw oraz konserwacji pomieszczeń i inwentarza biurowego,

d) zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

e) gospodarowanie środkami transportowymi oraz urządzeniami poligraficznymi;

3) z zakresu obsługi Rady Gminy:

a) organizacyjne przygotowywanie posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady.

b) opracowywanie materiałów (protokołów wraz z załącznikami) z obrad Rady, Komisji oraz przekazywanie ich do realizacji odpowiednim organom,

c) prowadzenie zbioru protokołów sesji Rady Gminy oraz Komisji,

d) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,

e) prowadzenie zbioru przepisów gminnych oraz ogłaszanie ich zgodnie z wymogami przepisów prawa, a także przesyłanie do nadzoru prawnego Wojewody,

f) kompletowanie wraz z załącznikami oświadczeń majątkowych składanych przez radnych oraz współdziałanie w tym zakresie z urzędem skarbowym,.

g) Przygotowywanie i przeprowadzenie wyboru ławników sądowych;

4) z zakresu spraw osobowych

a) kompleksowe prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu,

b) sporządzanie umów o pracę, w tym umów zlecenia i o dzieło oraz prowadzenie ich rejestru,

c) sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

d) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

e) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,

f) współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego,

g) przyjmowanie wniosków dotyczących wypłat należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych,

h) prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,

i)  rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz  innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, innych stosownie do przepisów kodeksu pracy,

j) organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowe go pracowników,

k) zapewni a nie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

l) przygotowywanie dokumentacji oraz przeprowadza nie naborów i konkursów na  stanowiska urzędnicze,

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej pracowników,

n) organizacja aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego, praktyk, itp.,

o) sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

5) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,

b) wykonywanie okresowej analizy stanu bhp w Urzędzie,

c) stwierdzanie zagrożeń zawodowych i ryzyka na stanowiskach pracy,

d) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

e) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,

f) rejestracja, przygotowywanie i kompletowanie, przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

g) udział w dochodzeniach powypadkowych,

h) współdziałanie ze społeczna inspekcją pracy,

i) nadzór nad opracowywaniem regulaminów dotyczących występowania ryzyk związanych z organizacją pracy,

j) planowanie obowiązkowych szkoleń BHP;

6) z zakresu spraw informacji niejawnej:

a) organizowanie i zapewnianie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,

b) prowadzenie kontroli dokumentów niejawnych i przestrzegani a przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie,

c) opracowywanie i aktualizacja planów ochrony informacji niejawnych,

d) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających w stosunku do osób mających mieć dostęp do informacji niejawnych oraz poświadczeń bezpieczeństwa tym osobom.

e) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie albo wykonujących  czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,

f) zarządzanie ryzykiem informacji niejawnych;

7) z zakresu funduszu sołeckiego:

a) informowanie sołtysów o wysokości środków przypadających na dane sołectwo wraz z wzorami wniosków na realizację zadania z funduszu sołeckiego,

b) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków  od sołtysów o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego,

c) koordynowanie realizacji zadań funduszu sołeckiego;

8) inne zadania, m.in.:

a) przyjmowanie, analizowanie i ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych składanych  do Wójta Gminy,

b) zgłaszanie wystąpienia pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz w rolnictwie i rybołówstwie.

 

Metryka

sporządzono
2012-12-30 przez.
udostępniono
2012-12-30 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2022-10-13 09:01 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6149
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.