Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Wydziały i Referaty Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Podatków i Opłat Lokalnych, bieżące, menu 338 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik Referatu:  Agata Stankiewicz 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w miejscowościach: Bolestraszyce, Buszkowice, Wyszatyce, wystawianie zaświadczeń

tel. 16 671 32 37 lub 16 671 33 78 w. 33


Inspektor:  Elżbieta Ryczan                               

Stanowisko ds. wymiaru podatków  i opłat  w miejscowościach: Batycze, Kosienice, Maćkowice, Orzechowce,  Buszkowiczki 

tel. 16 671 32 37 lub 16 671 33 78 w. 33


Inspektor: Wioletta Baranowska                                              

Stanowisko ds. wymiaru podatków  i opłat  w miejscowości Żurawica 

el. 16 671 32 37 lub 16 671 33 78 w. 23


Inspektor:  Magdalena Bąk

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat od osób prawnych

tel. 16 671 32 37 lub 16 671 33 78 w. 23


Inspektor:  Maciej Baszak

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. 16 671 32 37 lub 16 671 33 78 w.37

 

Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy:

1) z zakresu ordynacji podatkowej:

a) przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych, ich analiza i weryfikacja,

b) rozpatrywanie wniosków o ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych,

c) wydawanie zaświadczeń:

- o posiadaniu zaległości podatkowych,

- o nie zaleganiu w płatnościach podatkowych,

- o figurowaniu w rejestrze podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego,

- o osiągniętym dochodzie w gospodarstwie rolnym na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy windywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,

- o wielkości użytków rolnych,

- o pomocy de minimis;

d) wydawanie kart ewidencyjnych ubezpieczonego potwierdzającychobjęciespołecznym ubezpieczeniem rolników do KRUS,

e) opracowywanie spraw wymagających opinii Wójta w sprawach o ulgi w spłacie podatków należnych budżetowi, a realizowane przez urzędy skarbowe,

f) wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłat w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym,

g) wystawianie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,

h) wystawianie decyzji w sprawie bieżących i zaległych zobowiązań podatkowych,

i) wystawianie postanowień w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości bądź przyszłych zobowiązań podatkowych,

j) wystawianie decyzji w sprawieokreślenia wysokości zobowiązania podatkowego,

k) sporządzanie danych do sprawozdań finansowych,

l) sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach nie zgłoszenia obowiązku podatkowego.

2) z zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego:

a) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, zwolnień oraz wyznaczenie inkasentów i ustalenie wysokości prowizji za inkaso,

b) prowadzenie rachunkowości podatkowej,

c) przyjmowanie i rozliczanie wpłat sołtysów oraz przygotowywanie danych do prowizji,

d) ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

e) wprowadzanie bieżących zmian w rejestrach podatników,

f) prowadzenie kontroli: podatników, danych zawartych w deklaracjach i informacjach podatkowych,

g) sporządzanie danych do sprawozdań finansowych,

h) wystawianie upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym ileśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym,

i) wystawianie tytułów wykonawczych odzaległości w podatkowych,

j) współpraca z Urzędem Skarbowym i Komornikiem Sądowym dotycząca egzekucji należności pieniężnych,

k) rozpatrywanie wniosków o ulgi w zapłacie podatków w postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

l) wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis,

m) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, o pomocy de minimis wrolnictwie i rybołówstwie, o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych w zakresie podatków,

n) sporządzanie wykazu podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych i pomocy publicznej oraz przekazywanie ich do publicznej wiadomości.

3) z zakresu podatku akcyzowego:

a) przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

b) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

c) sporządzanie sprawozdań z realizacji wypłat podatku akcyzowego oraz sprawozdań zrozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat.

4) z zakresu opłaty za odpady:

a) obsługa i aktualizacja bazy podmiotów zobowiązanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich wprowadzanie do systemu rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów,d)prowadzenie ewidencji naliczeń, ewidencji wpłat oraz windykacji należności,

e) prowadzenie postępowania podatkowego w trybie przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) monitorowanie terminu wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g) wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie określonym przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

h) prowadzenie windykacji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

i) współpraca z Referatem Infrastruktury, Gospodarki Gruntami i OchronyŚrodowiska w zakresie informacji o ilości podmiotów zobowiązanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kwotach zadłużenia bądź nadpłaty,

j) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.

5) z zakresu podatku od środków transportowych:

a) gromadzenie dokumentów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku od środków transportowych oraz podstawę przypisu i odpisu podatku poprzez współdziałanie z Wydziałem Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zakresie zmian stanu własności pojazdów,

b) przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych osób fizycznych iprawnych, ich analiza i weryfikacja,

c) przyjmowanie i ewidencjonowanie wszelkich zmian związanych z prawem własności środków transportowych oraz ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych,

d) kontrola powszechności opodatkowania podatkiem od środków transportowych,

e) przeprowadzanie kontroli indywidualnych podatników pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym zadeklarowanych kwot,

f) bieżące sporządzanie protokołówz czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji,

g) prowadzenie postępowania podatkowego mającego na celu wydawanie decyzji wsprawach określenia wysokości niezapłaconegopodatku, umorzenia postępowania podatkowego, uzupełnienia i sprostowania decyzji oraz zmiany decyzji na skutek wniesionego odwołania,

h) przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów w wymienionych sprawach do organu odwoławczego,

i) wprowadzanie zweryfikowanych danych dotyczących podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych do programu komputerowego, prowadzenie ewidencji podatkowej oraz wpłat na poczet ciążącego na osobach fizycznych iprawnych obowiązku podatkowych.

6) z zakresu księgowości podatkowej:

a) bieżące dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników na podstawie dowodów wpłat, naliczanie odsetek za zwłokę, wystawianie postanowień w sprawie zarachowania na odsetki,

b) likwidacja zaległości i nadpłat na kontach podatników, poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zarachowania nadpłaconych kwot na inne należności lub ich zwrot,

c) bieżące uzgadnianie wpłaconych kwot z odpowiednim stanowiskiem kasowym na podstawie wystawionych dowodów wpłat,

d) uzgadnianie za każdy miesiąc wpłat i zwrotów zaewidencjonowanych na poszczególnych stanowiskach księgowych prowadzących kartoteki podatników zobrotami na rachunku bankowym,

e) księgowanie i dekretowanie not księgowych/poleceń księgowania,

f) potwierdzanie określonych faktów wynikających z prowadzonej ewidencji podatkowej, dla stanowiska pracy wydającego zaświadczenia na żądanie osób fizycznych i prawnych,

g) wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby fizycznej lub prawnej, potwierdzające określony stan faktyczny lub stan prawny istniejący w dniu jego wydania, napodstawie dokumentacji organu podatkowego oraz innych informacji otrzymanych od innych organów podatkowych,

h) sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz okresowych sprawozdań i analiz wzakresie realizowanych zadań.

Metryka

sporządzono
2019-06-27 przez
udostępniono
2019-06-27 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2021-12-02 09:41 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2467
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.