Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Wydziały i Referaty Zespół ds. zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania - ZPF
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zespół ds. zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania - ZPF, bieżące, menu 271 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zespół ds. zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania - ZPF

Zespół ds. zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania - ZPF

Inspektor: Leszek Lenart
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych  

tel.: 16 671 33 78 w. 43


 Inspektor: Daniel Smuczek
Samodzielne stanowisko ds
. Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

tel. 16 671 33 78 w. 48

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. zamówień publicznych należy:

1) z zakresu zamówień publicznych:

a) przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień publicznych,

b) koordynacja i nadzór nad sprawami zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, wtym weryfikacja projektów dokumentów przygotowanych przez inne stanowiska pracy (w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia),

c) przygotowywanie projektów umów i porozumień finansowanych ze środków budżetowych związanych z funduszem sołeckim,

d) wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego,

e) ogłaszanie przetargów,

f) ustalenie kryteriów oceny ofert,

g) prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych oraz protokołów idokumentacji podstawowych czynności zamówienia,

h) przesyłanie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udzielanie wyjaśnień związanych z nimi,

i) koordynowanie i kierowanie pracą komisji przetargowej,

j) zawiadamianie o wynikach przetargu,

k) uczestnictwo w rozpatrywaniu protestów i prowadzeniu postępowania odwoławczego,

l) prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Wójta,

m) sporządzanie sprawozdań,

n) prowadzenie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień publicznych (również w jednostkach organizacyjnych Gminy) w zakresie ustalonym przez Wójta,

o) przestrzeganie i stosowanie się do zarządzeń Wójta wydawanych w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz obowiązków Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żurawicawprowadzony zarządzeniem nr 21/19z dnia 15.03.2019r., stan na 1.04.2019r.26komisji przetargowej, oraz w sprawie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

p) przygotowywanie i rozstrzyganie we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, konkursów na wykonanie zadań publicznych oraz przygotowywanie i podpisywanie umów wtym zakresie,

q) zgłaszanie i prowadzenie spraw szkód i odszkodowań,

r) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na ubezpieczenie mienia,s)współpraca z ubezpieczycielem i brokerem ubezpieczeniowym.

2) z zakresu transportu:

a) prowadzenie spraw związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, w tym badanie i analiza potrzeb przewozowych,

b) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie organizowania dowozu dzieci do szkół oraz analizowanie zapotrzebowania na te dowozy,

c) zlecanie i uzgadnianie dokumentacji, koncepcji, studiów i rozwiązań z zakresu komunikacji gminnej,

d) planowanie i prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żurawica oraz udzielanie zgody iokreślanie zasad z ich korzystania,

e) opiniowanie rozkładów jazdy,

f) współpraca ze Starostwem Powiatowym w Przemyślu w zakresie uzgodnień do udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania należy:

1) z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania:

a) monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań Gminy oraz gromadzenie tych informacji i ich propagowanie wśród gminnych jednostek organizacyjnych,

b) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu województwa,

c) współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie opracowania wniosków,

d) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

e) współpraca z urzędami centralnymi w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu rządowym,

f) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, atakże gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prac związanych zplanowaniem iprzygotowywaniem realizacji projektów, które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych,

g) przygotowywanie zbiorczych projektów montażu finansowego dla projektów inwestycyjnych w uzgodnieniu ze Skarbnikiem,

h) weryfikacja studiów wykonalności projektów, które mogą być współfinansowane zfunduszy pomocowych, w szczególności w zakresie analizy technicznej, instytucjonalnej, analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy otoczenia społeczno-gospodarczego projektu,

i) inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem analiz i ekspertyz technicznych, ekonomicznych lub prawnych dotyczących projektów, których finansowanie jest planowane ze środków pomocowych,Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żurawicawprowadzony zarządzeniem nr 21/19z dnia 15.03.2019r., stan na 1.04.2019r.27

j) sporządzanie wniosków o współfinansowanie projektów inwestycyjnych ipozainwestycyjnych ze środków zagranicznych i krajowych oraz uczestnictwo wprocesie przygotowania umów w tym zakresie,

k) gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o procedurach, terminach aplikowania, technice opracowywania projektów, które mogłyby być dofinansowane w ramach aktualnych programów pomocowych oraz z innych środków zewnętrznych, zgodnie zwytycznymi jednostek zarządzających, wdrażających oraz wymogami Unii Europejskiej,

l) analiza projektów pod kątem opłacalności ich realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Metryka

sporządzono
2017-12-06 przez
udostępniono
2017-12-06 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2021-12-02 09:44 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3278
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.