Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Wydziały i Referaty Referat Oświaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Oświaty, bieżące, menu 255 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Oświaty

Referat Oświaty

Kierownik Referatu: Bożena Włoch
Stanowisko ds. finansowo-księgowych jednostek oświatowych

tel. 16 672 31 56 lub 16 671 33 78 w. 46


Podinspektor: Magdalena Radochońska
Stanowisko ds. płac i księgowości oświatowej
tel. 16 671 33 78 w. 35

Inspektor:  Sylwia Blicharz
Stanowisko ds. kadr, prawa i sprawozdawczości oświatowej 

tel. 16 671 33 78 w. 35

Inspektor:  Irena Raba
Stanowisko ds. finansowo-księgowych jednostek oświatowych

tel. 16 672 31 56 lub 16 671 33 78 w.46
 

Do zadań Zespołu ds. Oświaty należy:

1) Z zakresu oświaty:

a) Przygotowywanie dokumentacji  do prowadzenia spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją gminnych placówek oświatowych,

b) Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących wynagrodzenia nauczycieli,

c) prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów szkół publicznych na terenie  Gminy,

d) wstępne opiniowanie projektów przepisów organizacyjnych, w tym statutów i regulaminów,

e) współpraca z Kuratorium Oświaty i MEN w zakresie działalności placówek oświatowych,

f) przygotowywanie wymaganej sprawozdawczości merytoryczno – statystycznej w zakresie oświaty,

g) prowadzenie postępowań administracyjnych wobec rodziców tych dzieci, które nie  realizują obowiązku nauki,

h) nadzór nad sporządzaniem arkuszy organizacji szkół i przedszkoli oraz przygotowanie ich do zatwierdzenia,

i) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,

j) sporządzanie gminnego planu doskonalenia nauczycieli oraz projektu zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do czesnego nauczycieli studiujących,

k) współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie obserwacji przebiegu  egzaminu w szkołach podstawowych i gimnazjum;

2) z zakresu obsługi finansowo - księgowej szkół i przedszkoli:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych,

b) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek oświatowych,

c) sporządzanie sprawozdań statystycznych,

d) opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, a także projektów zmian w budżetach jednostek,

e) opracowywanie informacji i sprawozdań opisowych za okres I półrocza i roku budżetowego,

f) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wydanych przez kierowników jednostek oświatowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych,

g) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w szkołach i przedszkolach,

h) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierowników jednostek takich jak: dokumentacja  opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości (m.in. zakładowy plan kont, instrukcje obiegu i kontroli dokumentów księgowych,

i) dokonywanie bieżącej analizy wykonania planu dochodów i wydatków oraz bieżące informowanie kierowników jednostek o stopniu ich realizacji,

j) zapewnianie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych oraz ich odprowadzania do budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

k) sprawdzanie prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym,

l) wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów  dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki,

m) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wydanych przez kierowników jednostek zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych,

n) zapewnianie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz  zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,

o) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostek,

p) wykonywanie zadań zleconych i dokonywanie rozliczeń w tym zakresie na poszczególne szkoły i przedszkola,

q) wykonywanie zadań z zakresu realizacji środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

r) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości jednostek oświatowych,

s) organizowanie i nadzorowanie całości prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostek oświatowych (w tym opracowanie harmonogramów inwentaryzacji z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, wnioskowanie do kierowników jednostek o przeprowadzenie inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, a także przygotowanie projektów zarządzeń kierowników jednostek w ww. sprawach) oraz rozliczanie wyników przeprowadzonych inwentaryzacji;

3) z zakresu spraw osobowych i płacowych pracowników jednostek oświatowych:

a) rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, innych stosownie do przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela,

b) sporządzanie list płac, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz dokonywanie wypłat dla pracowników szkół i przedszkoli na podstawie dokumentów dostarczonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli,

c) prowadzenie rozliczeń z ZUS i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz indywidualnych rozliczeń składek poszczególnych pracowników,

d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego,

e) prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

f) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Metryka

sporządzono
2017-02-17 przez.
udostępniono
2017-02-17 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2022-10-13 09:06 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3783
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.