Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Wydziały i Referaty Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, bieżące, menu 127 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Kierownik Wydziału: wakat

tel. 16 671 33 78


Zastępca Kierownika Wydziału: Magdalena  Zięba

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

tel. 16 671 33 78 w. 45


Podinspektor: Paweł Sycz

Stanowisko ds. ochrony środowiska

 tel. 16 671 33 78 w. 39


Podinspektor:  Ewa Rostecka 
Stanowisko ds. geodezyjnych

tel. 16 671 32 36 lub 16 671 33 78 w. 27

Podinspektor: Łukasz Mroczka
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią

tel. 16 671 32 36 lub 16 671 33 78 w. 27

Inspektor: Katarzyna Dudek
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią

tel. 16 671 32 36 lub 16 671 33 78 w.30
 
 
Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami należy:

1) z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

a) realizacja polityki mieszkaniowej Gminy zakresie administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,

b) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przydzielenie mieszkań,

c) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych będących własnością Gminy,

d) przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych,

e) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,

f) przygotowywanie projektów aktów w sprawie stawek czynszu i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,

g) przygotowywanie projektów umów wynajmu domów ludowych,

h) utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej,

i) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Gminy i nadzór merytoryczny nad tymi sprawami, a w szczególności aktualizacja wykazów mienia gminnego,

2) z zakresu melioracji:

a) prowadzenie zadań z zakresu utrzymania urządzeń wodnych,

b) dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń melioracji podstawowych,

c) sporządzanie dokumentacji technicznej na roboty konserwacyjne,

d) wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz wydanie decyzji zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalając zmiany stanu wody na gruncie,

3) z zakresu utrzymania porządku i czystości:

a) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie,

b) prowadzenie działalności organizatorskiej zapewniającej utrzymanie czystości i porządku,

c) zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych,

d) określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

e) rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie,

f) nadzór i kontrola nad usługodawcą wykonującym zadania z zakresu gospodarki odpadami i utrzymania czystości,

g) organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

h) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

i) prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku lub przejęcie przez gminę w drodze uchwały od właścicieli nieruchomości ich ustawowych obowiązków,

j) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części oraz podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinny spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie tych usług,

4) z zakresu ustawy o odpadach:

a) opracowywanie gminnego planu gospodarki odpadami i aktualizacja,

b) wydawanie opinii do wojewódzkiego i powiatowego projektu planu gospodarki odpadami,

c) opracowywanie sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami,

d) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania i transportu odpadów,

e) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

f) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem określonych obowiązków, zawartych w wydanych przez gminę decyzjach i ich egzekucja,

g) sporządzanie analiz z gospodarowania odpadami,

5) z zakresu geodezji i gospodarki gruntami:

a) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,

b) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

c) sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy osobom fizycznym i prawnym,

d) publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, najem i użyczenie,

e) ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,

f) przeprowadzanie czynności związanych z zawieraniem umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

g) sprzedaż mieszkań komunalnych,

h) wnioskowanie o wpis do ksiąg wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,

i) opracowywanie wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych,

j) oddawanie w zarząd nieruchomości komunalnych jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz orzekanie o wygaśnięciu zarządu,

k) ustalanie i zmiana opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego,

l) prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umów wieczystego użytkowania,

m) współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalenia wartości gruntu, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

n) dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa i Gminy oraz między Gminą i osobami fizycznymi i prawnymi,

o) przyjmowanie na własność Gminy, za odszkodowaniem, gruntów wydzielonych pod drogi, w wyniku podziału nieruchomości oraz negocjowanie wysokości odszkodowania i warunków nabycia nieruchomości,

p) aktualizacja cen gruntów,

q) prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne,

r) prowadzenie spraw rozgraniczenia nieruchomości,

s) opiniowanie proponowanego wstępnego podziału w formie postanowienia,

t) sporządzanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału,

u) przyjmowanie wniosków od osób fizycznych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy,

v) sporządzanie wniosków w sprawie wydania przez Wojewodę decyzji nabycia przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie, na własność nieruchomości Skarbu Państwa,

w) ustalanie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych albo scaleniem i podziałem gruntów,

x) wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy,

y) zlecenie przygotowania dla utworzonych zasobów gruntów, prze przystąpieniem do ich zabudowy, opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziału nieruchomości,

z) gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości,

aa) ochrona gruntów rolnych i leśnych,

bb)  prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji gruntów,

cc) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

dd) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

ee) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,

ff) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

gg) wnioskowanie o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nie leśne,

hh) opiniowanie decyzji wydawanych prze Starostwo Powiatowe w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,

6) z zakresu rolnictwa:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zaświadczeń/oświadczeń dotyczących urzędowego potwierdzenia określonych faktów,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach regulowanych ustawą o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

c) wydawanie poświadczeń oświadczeń o:

- osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gminy,

- łącznej powierzchni użytków rolnych,

- posiadaniu kwalifikacji rolniczych,

d) koordynacja zadań w zakresie rolniczego wykorzystania gruntów stanowiących własność osób fizycznych i Gminy, łącznie z opracowywaniem sprawozdawczości w tym zakresie,

e) prowadzenie postępowań z zakresu szkód wyrządzonych przez bobry, suszę i inne żywioły,

f) realizacja zadań związanych z ochroną roślin,

g) współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,

h) realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii w zakresie upraw maku i konopi,

i) koordynowanie zadań pozaszkolnej oświaty rolniczej oraz wprowadzanie postępu rolniczego na wsi,

j) prowadzenie spraw z zakresu akcji weterynaryjnych, akcji kontrolnych i profilaktycznych zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt,

k) współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego,

l) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców,

m) przygotowywanie spisu uprawnionych do udziału w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej,

n) powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców do szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu,

o) przygotowywanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania go lub okrutnego traktowania,

7) z zakresu łowiectwa i leśnictwa:

a) prowadzenie rejestru kół łowieckich, obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy,

b) opiniowanie rocznych planów łowieckich,

c) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów oraz nadleśniczymi w zagospodarowaniu obwodów łowieckich,

d) prowadzenie spraw dotyczących lasów mienia komunalnego,

e) opracowywanie planów zagospodarowania lasów komunalnych zakresie ich ochrony -zabezpieczenia upraw, grodzenie upraw, grodzenie mrowisk,

f) opracowywanie planów pozyskania lasu i jego hodowli;

8) z zakresu ochrony przyrody:

a) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,

b) prowadzenie wizji lokalnych i oględzin zieleni w ternie oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,

c) naliczanie opłat ekologicznych za usuwanie drzew i krzewów,

d) wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie zieleni lub usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,

e) prowadzenie i aktualizacja rejestru opłat i kar za usuwanie zieleni na terenie Gminy,

f) prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo- krajobrazowych i obszarów Natura 2000,

9) z zakresu ochrony środowiska:

a) opracowywanie gminnego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z jego wykonania,

b) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz projektów strategii, planów i programów w dziedzinach związanych z ochroną środowiska,

c) zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

d) realizowanie gminnego programu usuwania azbestu,

e) przyjmowanie od podmiotów eksploatujących składowiska na terenie Gminy informacji i danych, na podstawie których ustalane są opłaty za składowanie odpadów,

f) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Gminy,

g) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Gminy,

h) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

i) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

j) prowadzenie monitoringu zamkniętego gminnego składowiska odpadów,

10) z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków:

a) przygotowanie, nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

b) merytoryczny nadzór nad działaniami Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Żurawicy.

Metryka

sporządzono
2013-01-28 przez
udostępniono
2013-01-28 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2021-12-02 09:35 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6983
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.