Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Żurawica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  / Klub Seniora+
Logowanie
Login:
Hasło:

» zarejestruj się    » zapomniałem hasła
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Klub Seniora+ Klub Seniora+

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 11/2019

Kierownika GOPS w Żurawicy

 z dnia 29.10.2019 r.

 

Regulamin Klubu Senior + w Żurawicy

Klub Senior+ w Żurawicy funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  ustanowienia programu wieloletniego „Senior- WIGOR” na lata 2015-2020 (t.j. M.P. z 2016 r. poz. 1254 ).

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu Senior+ w Żurawicy, zwanego dalej Klubem.

2. Klub jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Żurawica w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo.

3. Klub dysponuje 20 miejscami.

4. Klub funkcjonuje w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy.

5. Siedzibą Klubu jest budynek przy ul. Armii Krajowej 95 w Żurawicy.

6. Klub działa zgodnie z przepisami:

a. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.),

b. Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy,

c. Uchwały nr XV/115/19 Rady Gminy Żurawica z dnia 25 października 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Żurawica ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora +,

d. Niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. CELE KLUBU SENIOR+ W ŻURAWICY

1. Klub Senior+ w Żurawicy jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2. Celem głównym Klubu Senior+ w Żurawicy jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.

3. Cele szczegółowe Klubu to:

a. Poprawa stanu psychofizycznego uczestników;

b. Zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji seniorów;

c. Zapewnienie wsparcia i stworzenie warunków do samopomocy i aktywności seniorów, jako liderów społeczności lokalnej.

4. Rozwój systemu pomocy środowiskowej dla seniorów.

 

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE

1. Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Żurawicy może zostać każdy mieszkaniec Gminy Żurawica, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.

2. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

3. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów:

a. Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Żurawicy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

b. Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

c. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określanego terminem RODO oraz z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;

d. Zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191ze zm.), stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;

4. Dane zawarte w Deklaracji są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości seniora / seniorki okazanego w trakcie przyjmowania Deklaracji.

5. Dokumenty wymienione w ust. 3 przyjmowane są przez inspektora ds. kulturalno-oświatowych Klubu w siedzibie Klubu w godzinach jego funkcjonowania, o ile Klub dysponuje wolnymi miejscami. W sytuacji braku miejsc, nie przyjmuje się dokumentów kolejnych osób do chwili zwolnienia się miejsca w Klubie.

6. Uczestnikowi / uczestniczce Klubu Senior+ w Żurawicy wydaje się Informację o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia udziału seniora / seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.

8. Klub nie świadczy usług opiekuńczych i nie świadczy opieki osobom niesamodzielnym. Udział w zajęciach Klubu osoby niesamodzielnej wymaga stałej obecności opiekuna, wskazanego przez tę osobę.

9. Uczestnictwo w Klubie odbywa się na zasadach:

a. Poszanowania podmiotowości każdego uczestnika i uczestniczki, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;

b. Zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa;

c. Zapewnienia otwartego dostępu do usług;

d. Promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu;

e. Promowania potencjału i doświadczenia seniorów;

f. Motywowania uczestników do samopomocy;

g. Animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości seniora/ seniorki;

h. Animowania integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym;

i. Promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

10. Zakończenie uczestnictwa w Klubie następuje w sytuacji:

a. Zgłoszenia przez seniora / seniorkę rezygnacji z uczestnictwa w Klubie,

b. Nie przestrzegania przez uczestnika / uczestniczkę postanowień niniejszego Regulaminu, w tym także w sytuacji nieuzasadnionej nieobecności na wybranych przez uczestnika / uczestniczkę zajęciach stałej sekcji lub warsztatów, jeżeli nieobecność ta trwa przez miesiąc; decyzję o zakończeniu uczestnictwa w Klubie z tego powodu podejmuje Kierownik GOPS na wniosek inspektora ds. kulturalno-oświatowych Klubu.

 

§ 4. ZAKRES DZIAŁANIA KLUBU

1. Oferta Klubu Senior+ w Żurawicy obejmuje:

      • usługi o charakterze bytowym:

a) miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu,

b) stały dostęp do zimnych napojów (herbata, kawa, woda).

      • usługi wspomagające:

a) organizacja czasu wolnego,

b) stworzenie warunków do rozwoju samorządności uczestników Klubu,

c) stworzenie warunków do samopomocy,

d) umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych, rozwój pasji i zainteresowań, itp.,

e) zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich (w tym m.in. umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz spotkaniach okolicznościowych, itp.),

f) kształtowanie postawy prozdrowotnej,

g) stworzenie warunków do rozwoju integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym oraz do wolontariatu międzypokoleniowego.

2.Usługi o charakterze wspomagającym świadczone są przez kadrę merytoryczną oraz przez specjalistów zaangażowanych do realizacji poszczególnych form wsparcia.

 

§ 5. ORGANIZACJA KLUBU

1. Klub Senior+ w Żurawicy funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 9,00 do 14,00.          W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.

2. Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu opracowanym przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych  z uwzględnieniem wniosków samorządu uczestników.

3. Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

-warsztatów tematycznych,

-spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,

-innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku,

4. Przyjmuje się, że w trakcie zajęć związanych z wyjazdem poza miasto, na grupę 20 uczestników przypada, co najmniej jeden opiekun wskazany przez GOPS.

5. Bieżąca działalność Klubu koordynowana jest przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych , zwanego w treści Regulaminu instruktorem.

6. Nadzór nad funkcjonowaniem Klubu sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy.

 

§ 6. DOKUMENTOWANIE UCZESTNICTWA W KLUBIE

1. Dokumentacja każdego uczestnika / uczestniczki Klubu obejmuje:

a. Dokumenty wymienione w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

b. Zaświadczania o udziale w szkoleniach, warsztatach i innych formach aktywności, o ile zostały wydane,

c. Inne dokumenty związane z uczestnictwem w Klubie,

d. Pisemną informację o zakończeniu uczestnictwa w Klubie.

2. Dokumentację uczestników prowadzi instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

3. Dokumentację Klubu stanowią także:

a. listy obecności uczestników,

b. dzienniki zajęć,

c. ewidencje i rejestry,

d. plany pracy wraz ze sprawozdaniami z ich realizacji,

e. pozostałe sprawozdania i analizy,

f. pozostała dokumentacja wynikająca z bieżącego funkcjonowania placówki

4. Obowiązek prowadzenia ww. dokumentacji przypisany jest kadrze placówki w zakresach obowiązków.

 

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KLUBU SENIOR+

1. Uczestnik / uczestniczka Klubu ma prawo do:

a. pobytu w siedzibie Klubu w terminach i godzinach jego funkcjonowania,

b. czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych w Klubie i poza jego siedzibą pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych i posiadania przez Klub wolnych miejsc;

c. promowania i wykorzystywania swojego potencjału i doświadczenia;

d. udziału w wolontariacie międzypokoleniowym;

e. uczestniczenia w samorządnym organizowaniu się uczestników w celu reprezentowania swoich interesów i podtrzymywania właściwych form współdziałania z kadrą Klubu i specjalistami z zewnątrz, zapewniających prawidłową realizację ich praw i potrzeb,

f. użytkowania pomieszczeń Klubu: sal zajęciowych, jadalni / świetlicy, kuchenki, łazienki, szatni oraz innych pomieszczeń,

g. korzystania – w obecności kadry lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć - ze sprzętów będących na wyposażeniu Klubu (sprzęt audiowizualny, komputerowy, AGD, sportowy i inny przeznaczony do prowadzenia zajęć),

h. korzystania z prasy i wydawnictw przeznaczonych dla uczestników;

i. korzystania z materiałów przeznaczonych do terapii zajęciowej w obecności osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć.

2. Uczestnik / uczestniczka ma obowiązek:

a. aktywnego uczestniczenia w organizowanych formach aktywności i zajęciach;

b. poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników;

c. przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo – rekreacyjnych, jeżeli w nich uczestniczy, załącznik nr 5;

d. dbania o mienie Klubu, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące uczestnikom, korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem;

e. dbania o estetykę i zachowanie czystości w pomieszczeniach Klubu i innych pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dla uczestników;

f. zachowania kultury osobistej;

g. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych;

h. natychmiastowego zgłaszania kadrze Klubu wszystkich zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i uszkodzeń;

i. stosowania się do wskazówek kadry i innych osób upoważnionych do prowadzenia zajęć;

j. ponoszenia odpowiedzialności za szkody w mieniu spowodowane działaniem umyślnym.

3. Uczestnikom Klubu zabrania się:

a. pobytu w siedzibie Klubu poza terminami i godzinami jego funkcjonowania,

b. wnoszenia na teren Klubu i spożywania alkoholu i innych środków odurzających;

c. pobytu na terenie Klubu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;

d. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi na zewnątrz placówki;

e. wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Klubu;

f. samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i usterek;

g. wprowadzania na teren Klubu osób nieupoważnionych;

h. wprowadzania na teren Klubu zwierząt;

i. wnoszenia na teren Klubu rzeczy, sprzętów, gotówki, dokumentów zbędnych w trakcie pobytu lub nie będących własnością uczestnika, szczególnie o wysokiej wartości.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik / uczestniczka Klubu zobowiązany / zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień, co potwierdza złożeniem stosownego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione przez uczestnika / uczestniczkę do placówki.

3. Prace wykonane przez uczestników w ramach zajęć nie stanowią ich własności i pozostają do dyspozycji Klubu.

4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik GOPS w Żurawicy.

5. Zmiany do Regulaminu wnoszone są w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia.

 

Załączniki:

załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Żurawicy

pobierz:        

załącznik 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Żurawicy

pobierz:        

załącznik 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pobierz:        

załącznik 4 - Wizerunek uczestnika / uczestniczki Klubu Senior+ w Żurawicy

pobierz:        

załącznik 5 - Zaświadczenie lekarskie

pobierz:        

załącznik 6 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika / uczestniczki Klubu Senior+ w Żurawicy

pobierz:        


 

ZARZĄDZENIE Nr  11 /2019

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy

z dnia   29 października 2019 roku.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Senior+  w  Żurawicy

 data wytworzenia2019-11-12
data udostępnienia2019-11-12
sporządzone przezKierownik GOPS Żurawica Maria Łaba
opublikowane przezSebastian Sliwiński
ilość odwiedzin113
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Żurawica, Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, zuragmina@wp.pl, www.zurawica.pl
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@